Home

Fenomenologisk studie

Fenomenologi er studiet av fenomener og hvordan de fremtrer for oss fra et førstepersonsperspektiv. I moderne tid viser ordet oftest til Edmund Husserls filosofi og metode, hvor det primære studieobjektet er bevisstheten og strukturer i denne. Som sådan anses fenomenologien ofte for å være en sann «første filosofi» (prima philosophia), også av Husserl selv, siden selv metafysiske. Fenomenologi betyr læren om fenomenene. Fenomenologi handler om det som viser seg. Altså det synlige. Den utforsker det subjektive perspektivet; Det å studere mennesket må gjøres utfra menneskets subjektive virkelighetsoppfatning

Fenomenologi - Wikipedi

Lindseth og Nordbergs (2004) har laget en fenomenologisk-hermeneutisk analyse for forskning innenfor levde erfaringer. Målet med analysen er å finne mening gjennom livs erfaringer. De mener at for å kunne avdekke mening i livserfaringen må vi skrive ned dett som tekst som vi kan studere. Kun da vil den essensielle meningen komme frem mener de En fenomenologisk studie av rektors ledelse av utviklingsarbeid i lærende skoler. MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅR 2015 Marit M. Nordbotn og Eva Sæthe «Å få lyset til å fortsette å brenne»: En fenomenologisk studie av håp hos pårørende i psykisk helsevern - Førstehånds­erfaringer beriker vitenskapen. Alle artikler er vist. Ingen flere artikler å vise. Meld deg på nyhetsbrev fra Psykologisk.no. Email. Ja takk

Fortolkende fenomenologisk analyse (forkortet IPA for engelsk Interpretative Phenomenological Analysis) er en tilnærming til psykologisk kvalitativ forskning med et ideografisk fokus. Et ideografisk fokus i Fortolkende fenomenologisk analyse betyr at man tar sikte på å oppnå innsikt i hvordan en gitt person, i en bestemt kontekst, forstår et gitt fenomen Fenomenologisk sett er mennesket rettet utover mot verden, mot en verden av mening. Vi sier at mennesket bebor verden. En svensk studie dokumenterer sammenheng mellom motorisk trening og forbedret konsentrasjon for elever med store motoriske forstyrrelser (18) fenomenologisk-hermeneutisk. 1.2. Oppgavens oppbygning. Oppgaven er en kvalitativ studie, og følger stort sett den generelle malen for presentasjon av en slik studie. Unntaket er at det blir presentert ny teori i diskusjonsdelen, altså etter presentasjonen av funnene. Jeg har her valgt å forholde meg til den fenomenologisk gjennomført en fenomenologisk studie med utgangspunkt i dette skolebaserte prosjektet. I den forbindelse har jeg fått intervjue både lærere og elever og har kunnet spørre om deres opplevelser og erfaringer. Takk til elever og lærere for at dere var villige til å stille opp i intervjuene

Fenomenologisk psykologi er en retning innen psykologien som vektlegger pasientens beskrivelse av seg selv og sine omgivelser, uten anvendelse av teori som grunnlag for tolkning av tanker, følelser og atferd. Denne psykologiske retningen har sitt opphav i den filosofiske fenomenologien, hvor særlig Martin Heidegger (1889-1976) og Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) har vært sentrale. Dette kan innebære at et fenomenologisk forskningsprosjekt i mindre grad vil vektlegge deltakernes videre kontekst, biografi, historiske situerthet og lignende enn en hermeneutisk studie. Dette i seg selv er imidlertid ikke et avgjørende punkt når det gjelder vitenskapsteoretisk plassering av en studie som enten fenomenologisk eller hermeneutisk Metode og materiale: Studien ble utført gjennom kvalitativ metode med en fenomenologisk tilnærming. Jeg ønsket å studere et fenomen slik mennesker opplever det, og se hvordan erfaringer fra det samme fenomenet oppleves av andre. Datamaterialet ble innsamlet gjennom semistrukturerte forskningsintervju med fire informanter

Fenomenologi handler om den subjektive opplevelsen av

En fenomenologisk-hermeneutisk studie av friske kvinner og kvinner med kroniske muskelsmerter. Doktoravhandling. Bergen: Det psykologiske fakultet og Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, 2001. 2. Toombs SK. The meaning of illness En fenomenologisk studie Human empiri - fenomenologisk og sosiokulturelt basert Egots transcendens : skiss till en fenomenologisk beskrivning. USN Open Archive: Estetisk erfaring : en fenomenologisk en fenomenologisk analys av sekulära och religiösa samhällen. PDF) A lede seg selv i relasjon med andre: En fenomenologisk. Studien bygger på en kvalitativ fenomenologisk undersökning där ett mindre antal verksamma förskollärare har intervjuats. Anledningen till detta är att denna studie inte söker efter rätta svar utan fokuserar på att skaffa sig kunskap om olika pedagogers uppfattningar om fenomenet pedagogisk dokumentation Studien er et selvstendig, uavhengig forskningsprosjekt. Undertegnede er ansvarlig for gjennomføring av intervjuer og forvaltning av datamaterialet. Jeg har benyttet meg av en egenhendig utformet intervjuguide; Semistrukturert Intervju for Selvopplevelse ved Psykose. Utvalget består av fire personer, to kvinner og to menn Studien er beskrivende og inspirert av et fenomenologisk livsverdensperspektiv. Det er foretatt 26 dybdeintervju med 23 respondenter, 14 kvinner og 9 menn, i alderen 42- 88 år i tidsrommet: april 2009 - februar 2010

Tilnærmet halve bachelorstudiet i sykepleie i Norge foregår i klinisk praksis under veiledning av sykepleiere. Sykepleierstudenter opplever at sykepleiere ikke er oppmerksomme nok på betydningen av deres veilederrolle, og det reduserer sykepleierstudenters læringsmuligheter i klinisk praksis. Hensikten med studien var å belyse en gruppe sykepleierstudenters opplevelse av veiledning i. Om prosjektet. Prosjektet er en fenomenologisk studie hvor jeg utforsker moralsk uro som eksistensielt fenomen. Gjennom beskrivelser av fenomenet moralsk uro, slik det fremtrer subjektivt for den enkelte student i hverdagsliv og profesjonell praksis, tilstreber jeg å komme nærmere fenomenets egenart som gjennomlevd opplevelse, og dets etiske og moralske fordring Fenomenologi Denna sida är uppdaterad 2002-01-05 (Den här sidan är inte klar utan kommer att revideras framigenom) Termen fenomenologi härstammar från det grekiska verbet phainestai som betyder att visa sig, att uppenbara sig eller avslöja sig. Den svenska motsvarigheten till phainestai är fenomen ACE-studien viser en sterk sammenheng mellom belastende erfaringer som barn, og både fysisk og psykisk sykdom i voksen alder. Studien viser en tydelig sammenheng mellom krenkelser som seksuelt misbruk, vold, psykisk misbruk, rusproblemer blant de voksne, omsorgssvikt med mer, og betydelig økt fare for alvorlig sykdom, psykisk og fysisk, senere i livet En fenomenologisk studie av fem personers opplevelse av å være i parterapi Master i Rådgivning Trondheim/Bergen, 2013 Veileder: Camilla Fikse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap NTNU

Fenomenologi og fenomenologisk design / analys

 1. För att definiera en teori som existentiell ska följande krav vara uppfyllda: Teorin ska bygga på att existensen ( varandet ) kommer före essensen ( innehållet
 2. För att förstå vad fenomenografi har jag nu läst Fenomenografi - att beskriva uppfattningar om världen omkring oss (publicerad första gången 1981) av Ference Marton i Den tidlösa pedagogiken av Tomas Kroksmark. Det är alltså denna artikel som är fenomenografins ursprung, första presentation, vilken sedan följts av tusentals andra vetenskapliga artiklar i ämnet
 3. Studie med fenomenografi som forskningsansats [11]. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor i arbetsledande ställning uppfattar munhälsa i allmänhet och vårdtagares munhälsa i synnerhet. I urvalet av informanter eftersträvade forskarna variation i kön, ålder, utbildning, yrkesår oc
 4. Fenomenologisk forskning søker å beskrive fenomener gjennom bruk av erfaring og refleksjon. I vår studie har vi gjort dette ved å ta utgangspunkt i de pårørendes livsverden. Utvalg Studien ble utviklet i samarbeid med styret i et av lokallagene til Landsforeningen for pårørende i psykiatrien (LPP)
 5. studien er å undersøke hvordan pasienter med overspisningslidelse erfarer behandling med Basal Kropjennskap (BK), som er en behandlingsform innen det psykomotoriske fysioterapifagfeltet. Metode: I denne kvalitative, fenomenologisk inspirerte studien, ble to pasienter me
 6. En fenomenologisk studie av begrepsbruken. Læringsutbyttebeskrivelse « er det utbyttet alle kandidater skal ha for å få ståkarakter» (KD, 2014) (= Treshold Learning outcomes; Minimum Learning Outcomes) Begrepet læringsutbytte har i hovedsak har vært brukt som e

Mellom profesjon og politikk - Et fenomenologisk studie av barnehagestyrere i krysspress Berg.pdf (699k) Forfatter(e Studien er en fenomenologisk undersøkelse av politipatruljens møter med barn i oppdrag der det er mistanke om vold i hjemmet. 15 erfarne politibetjenter fra tre ulike byer i Norge, hvor alle har praksis fra patrulje, er intervjuet om sine møter med barna

Fenomenologisk hermeneutisk analyse - eStudie

Kropp i kroppsøving - En fenomenologisk-hermeneutisk studie som omhandler hvordan et utvalg kroppsøvingslærere i ungdomsskolen forstår og arbeider med kropp i kroppsøving Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan samarbeidet mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) Intervjuene ble analysert med deskriptiv fenomenologisk metode ad modum Giorgi. Analysen viste at informantene opplevde utfordringer i samarbeidet knyttet følgende tre nøkkelkomponenter i samarbeidet: (1).

En fenomenologisk studie om hur gymnasieelever upplever könskategorierna pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa Albin Hedström & Olle Lundqvist Pedagogik på avancerad nivå/Pedagogik med didaktisk inriktning III Uppsats, avancerad nivå, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012-201 Gå tilbake til artikkeldetaljene Overdoser som selvmord: en fenomenologisk case studie Last ned Last ned PDF Overdoser som selvmord: en fenomenologisk case studie Last ned Last ned PD Studien har en vitenskapelig forankring i hermeneutisk fenomenologi, og tar utgangspunkt i elevenes livsverden. Den verden som tar for seg den dagligdagse oppførselen i hverdagslivet (Van Manen, 2007), i dette tilfelle kroppsøvingsfaget. Studien har en teoretisk forankring gjennom de fire eksistensialiteter: levd kropp, lev This essay is based upon these three dissertations. I study how the impressions of phenomenology, explicit as well as implicit, can be found in their work. It has been necessary to start off with pure studies of phenomenology. 6.3.3 Fenomenologisk analysmetod. Uttrycken 'fenomenologi' och 'fenomenologisk' används ofta felaktigt i publicerad litteratur för att hänvisa till subjektiva upplevelser som saknar övergripande metafysiska implikationer. Jag misstänker att det du läst använder dessa termer på detta sätt -- särskilt om det du läst är skrivet på svenska

En fenomenologisk studie av rektors ledelse av

 1. Forskningslitteraturen dokumenterer at noen overdosedødsfall kan være selvmord. Denne studien baserer seg på data fra en gjennomgang av alle registrerte overdosedødsfall i Oslo i perioden 2006-2008. Med utgangspunkt i et case bestående av to av disse dødsfallene som ble vurdert å være selvmord enten på bakgrunn av spesifikke uttalelser eller avskjedsbrev, beskriver den hvordan.
 2. g sine erfaringer fra kroppsøvingsundervisning
 3. Her skal forskeren beskrive innhenting og utvelgelse av data, og hvordan disse er analysert. Hensikten med metodekapitlet er å beskrive hvordan forskerne har besvart forskningsspørsmålene, det vil si hvordan de har gått frem for å innhente data til studien, hvilke data som er innhentet og hvordan man har analysert dem. Dette omfatter også hvordan man har sikret personvernet til.
 4. Boken gör inledningsvis en introduktion till kvalitativ forskningsmetodologi. Som exempel används en ansats - fenomenografi, där olika sidor genomgås noggrant. Analysen illustreras med konkreta utsnitt från intervjuer, som tolkas. En grundtanke bako

Om å holde noe av et barns liv i sin hånd : Samtaler mellom profesjonelle og barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre: et etisk og narrativt perspektiv En hermeneutisk og fenomenologisk studie Bakgrunn: Formålet med studien er å undersøke helsesøster sine utfordringer i møte med barn og unges psykososiale vansker. Hensikten er å bidra med kunnskap og forståelse vedrørende forebyggende arbeid til barn og unge og hvilke forhold som gjør seg gjeldende innafor et sammensatt og komplekst fagområde

Denne studien er basert på semi-strukturert intervju med fire norske kvinner som har konvertert til islam. Metoden som er brukt er interpretativ fenomenologisk metode (IPA). Det er dermed en kvalitativ studie. Kvinnene som har deltatt i min studie har ikke konvertert til islam på grunn av kjærlighet Organdonasjon - samhandling med pårørende. Aud Jorunn Orøy disputerer tirsdag 21. april 2015 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Å balansere på en knivsegg En fenomenologisk studie av helsepersonells erfaringer i samhandling med pårørende til potensielle donorer Jeg prøvde å fortelle at islam betyr fred - en fenomenologisk studie av elleve norske muslimers møter med barnehager og skoler Katrine Giæver 2010 Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Pasienters erfaring med funksjonelle motoriske lidelser - En fenomenologisk studie. Prosjektet har til hensikt å fremskaffe kunnskap om hvordan pasientene med motoriske symptomer uten kjent organpatologi erfarer sin livssituasjon, og hvordan de har opplevd å gjennomgå en utredningsprosess som ikke har avstedkommet en diagnose Veiledningsritualet: En studie av formaliserte veiledningssamtaler mellom praksislærer og lærerstudenter (PhD). Veiledning med bevissthet om forforståelsen. Konflikter i praksis i grunnskolelærerutdanningen - en kvantitativ undersøkelse. Emosjoner i veiledning - En fenomenologisk studie

Vad kan det få för betydelse att barn och unga inte leker och vistas i skogen längre? Eller hellre, vad betyder det för barn och unga att vara i skogen? I denna avhandling studeras människors förhållande till skogsmiljö och träd, i två olika kontexter: dels studeras allmänhetens förhållande till och erfarenheter av naturmöten i skog, i en informell kontext, dels studeras elevers. I Hildens (46) studie av forholdet mellom den tiltakende begrepsfestingen av helse i termer av risiko for uhelse ble således unge voksne med type 1-diabetes gjort til gjenstand for undersøkelse, bl.a. ut fra antakelser om hvordan feltet denne diagnosen konstituerer, kaster lys over det generelle forskningstemaet på spesifikke måter (studien er finansiert av Norges forskningsråd) En fenomenologisk studie av betydningen av deltakelse på en Metode Studien er gjennomført som en kvalitativ intervjuundersøkelse hvor. En fenomenologisk studie om hur gymnasieelever upplever könskategorierna pojkar och flickor i ämnet idrott och hälsa Albin Hedström & Olle Lundqvis Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och.

De omsorgspersonene som har deltatt i studien, er blitt mer oppmerksom på en rekke forhold i sin interaksjon med barna etter at de har studert videomaterialet sammen med forskeren. Design Studien benytter seg av en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming Metode: Studien er kvalitativ, med et induktivt, deskriptivt, eksplorativt design, som har en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming. Datainnsamlingen har foregått gjennom to fokusgruppeintervjuer, et med elevene og et med lærerne Lesson Study er en metode der lærere i fellesskap planlegger undervisning, observerer hverandre og sammen reflekterer over gjennomført undervisning for stadig å kunne gjøre undervisningen bedre. Lesson Study stammer opprinnelig fra Japan, der metoden har fått navnet Kenkyou jugyou som på norsk kan oversettes til forskningstime (Munthe, Baugstø, Haldorsen, 2013)

Fenomenologisk forskning - Psykologisk

Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik.Många kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap är dessutom hämtade från etno, då forskaren själv befinner. Studien har en fenomenologisk tilnærming. Det vil si at man gjennom å få innblikk i informantenes livsverden ønsker å beskrive og utforske deres erfaringer og forståelse av et fenomen som i denne studien er lærer-elev-relasjonen

- En kvantitativ explorativ studie kan till exempel undersöka olika faktorers inverkan på upplevd livskvalitet - De explorativa undersökningarna är vanligen kvantitativa, antingen kan - Har man en fenomenologisk utgångspunkt - det vill säga beskriver sit Denne studien anvender perspektiver fra empowerment-teorien og kroppsfenomenologien for å utforske hvordan den subjektive opplevelsen av kroppen kan være utgangspunkt for kritisk bevisstgjøring av iboende ressurser hos den enkelte. Fortolkende fenomenologisk analyse (IPA) er brukt som metode og analyseverktøy Kvande, Monica. Å komme på sporet av tidlige endringer i pasientens tilstand - en hermeneutisk fenomenologisk studie i intensivsykepleierens praksis. Forskningsgruppen Kommunikation og etik 2015-05-19 - 2015-05-19 2015. Kvande, Monica. PhD prosjekt med tittel Tidlige tegn på endringer i tilstand. En studie i intensivsykepleiers praksis En fenomenologisk studie av samværsavtaler for de yngste barna. Engtrø, Borgar. Master thesis. Åpne. MA Engtrø Borgar.pdf (1.921Mb) Permanent lenke Studien retter fokus mot ulike syn på foreldreskap og barns behov som aktualiseres i en meklingsprosess. Masteroppgaven har følgende problemstilling:.

Masteroppgave - Sindre Mikal OterhalsNy doktorgrad om barns empati og utestenging i barnehagen

Fortolkende fenomenologisk analyse - Wikipedi

Estetiska erfarenheter i naturmöten. En fenomenologisk studie av upplevelser av skog, växtlighet och undervisning. Margaretha Häggströms forskning visar att när elever får möjlighet att vistas i skogen vid upprepade tillfällen och lära känna miljön och dess växter, väcks elevernas empati för naturen, växterna och jorden En fenomenologisk studie. I tillegg til hovedspørsmålet blir følgende underspørsmål belyst: «Vilka kroppsliga fenomen framträder för deltagarna i studien vid musicering?» og «Hur framträder kroppsliga fenomen för deltagarna i studien vid musicering?».Brunström forsvarte sin doktoravhandling i musikkvitenskap (musikkpedagogikk) ved Örebro universitet 3. desember 2015

Et kroppsfenomenologisk perspektiv på fysisk aktivitet og

 1. Når kvinner konverterer: En interpretativ fenomenologisk studie (IPA) av norske kvinner som konverterer til isla
 2. Hvorfor er fenomenologi så relevant for helsefaglig forskning? Medisin og helsefag forstås gjerne som objektiv og nøytral kunnskap som hører til en naturvitenskapelig forståelsesramme. Med en.
 3. Kilde: Oddbjørg Edvardsen: Politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet: En fenomenologisk studie av politipatruljens praksis. Doktorgradsavhandling , 2019. ( Sammendrag

En fenomenologisk studie. Sidsel Ellingsen; Utgiver/serie Utgiver/serie Utgiver Universitetet i Bergen. Om resultatet Om resultatet Doktorgradsavhandling Publiseringsår: 2015 ISBN: 978-82-308-2646-1 Lenker Lenker ORIA. Søk i ORIA med 978-82-308-2646-1. Beskrivelse Beskrivelse. Barnehagelærer, De yngste barna i barnehagen, skriftlig eksamen - Flerstemt småbarnspedagogikk fra et fenomenologisk perspektiv - Filefora.no NTNU Open: Klar, ferdig - vent!: En studie av asylsøkeres. I dette bokkapittelet redegjør vi for vår anvendelsen av fenomenologisk psykologisk metode i studien av fenomenet gå på tur i skogen som en familie. Etter å ha situert forfatterne i kontekst til studien, gir vi en kort historisk redegjørelse for den fenomenologiske metoden og hvordan den springer ut fra, men også skiller seg fra filosofisk fenomenologi Overdose som selvmord: en fenomenologisk case studie Noen overdosedødsfall kan være selvmord. To slike situasjoner analyseres i denne studien. Livsomstendighetene det siste året var preget av stadige kriser, negative fysiske forandringer, endrede relasjoner til andre og seg selv, samt av. Mysteriet korklang: en fenomenologisk studie av tre elitedirigenters klangpraksis. Skjønhaug, Hanna Marie O. Master thesi

Jeg har jo alltid visst at jeg var litt annerledes, at jeg ofte reagerte på ting på en annerledes måte : en hermeneutisk-fenomenologisk orientert studie med utgangspunkt i unge voksnes opplevelse av egen (høy)sensitivitet som barn i pedagogiske situasjoner Studien er en kvalitativ, fenomenologisk intervju-basert studie av en gruppe personer med demens. Det er en åpen, eksplorerende studie som legger til grunn et livsverdensperspektiv som innebærer å prøve forstå hvordan mennesker opplever seg selv og konstruerer mening - feks når sykdom oppstår Artiklen henvender sig til sygeplejersker og studerende med interesse for fænomenologisk forskningsmetode. Hovedbudskabet er, at hvis man ønsker at lave en fænomenologisk undersøgelse, er det vigtigt at have indsigt i filosofiens nøglebegreber og metodens mulige faldgruber Dette er gjort gjennom en kvalitativ fenomenologisk studie av løsninger i tre skolebygg. Studien bygger på en gå-tur-metode, der de elementer som skal betraktes i byggene er valgt ut på forhånd. Gåturmetoden er gjennomført med semistrukturerte gruppeintervjuer med fire informanter med ulike funksjonsnedsettelser Studien er en fenomenologisk-hermeneutisk undersøkelse og tar sikte på å vise frem det operative politiarbeidet, samt reflektere over hva dette politiarbeidet handler om. Politibetjentens praktiske kunnskap er en levende kunnskap, og lar seg vanskelig fanges med ord

USN Open Archive: De yngste barna og bruksting: en

Hensikt: Hensikt med studien er å få mer kunnskap om sykepleierens utfordringer og erfaringer i pleie av pasienter med kreftsykdom i palliativ fase på en kirurgisk avdeling på et norsk sykehus. Metode: En fenomenologisk kvalitativ studie med dybdeintervju. Seks sykepleiere er blitt intervjuet med åpne spørsmål Vi tenker ikke over det, men vi fortolker hele tiden verden omkring oss. Med vitenskapsteorien om hermeneutikk kan vi analysere fortolkningene våre

Barnevernets mest populære hjelpetiltak – Vet vi nok om

En fenomenologisk studie Dette er en doktorgrad studie som vil undersøke hvordan politibetjenter som første enhet på åsted opplever sitt møte med barn utsatt for vold i hjemmet. Flere studier peker på betydningen av at politiet nettopp i denne «gylne timen» gjør en god jobb i arbeidet med å avdekke og forebygge familievold Tolkende fenomenologisk analyse ( IPA) er en tilnærming til psykologisk kvalitativ forskning med et idiografisk fokus, som betyr at den tar sikte på å tilby innsikt i hvordan en gitt person, i en gitt kontekst, gir mening for et gitt fenomen.Vanligvis er disse fenomenene relatert til opplevelser av en viss personlig betydning, for eksempel en stor livshendelse, eller utviklingen av et. - En kvalitativ studie basert på tematisk analyse og fenomenologisk perspektiv, om flyktningers opplevelse av hverdagen i Norge Av Eline Melbø Reinar Han var litt av de som ser litt bak på en måte : en kritisk narrativ fenomenologisk studie av unge voksnes erfaringer fra å ha vært akuttinnlagt i ungdomspsykiatrie I klaverstykket Vann, fra 1973, har han valgt undertittelen en fenomenologisk studie, som forteller oss noe om komponistens tilnærming til verket og uttrykket - og den selvstendige rolle pianisten skal ha i tolkningen av det grafiske partituret og i den levende fremførelsen. Hans største klaververk,.

En fenomenologisk studie med utgangspunkt i et skolebasert

 1. Fenomenologisk studie; Titel Barnehagen som dialogisk og helsebyggende arbeidsplass - med mennesker som tør å sette seg selv på spill.
 2. En hermeneutisk fenomenologisk orientert studie av betydningen av den pedagogiske relasjonen som utgangspunkt for samtale, handling og refleksjon over handling i spontane møter mellom lærer og elev. Studien plasseres, ved hjelp av et litteratur review, innen en kontinental (europeisk
 3. Master i barnehagepedagogikk. Jeg prøvde å fortelle at islam betyr fred : en fenomenologisk studie av elleve norske muslimers møter med barnehager og skole

fenomenologisk psykologi - Store norske leksiko

Individuell tilretteleggelse for eldre pasienter etter sykehusopphold : en fenomenologisk-hermeneutisk studie basert på erfaringer fra sykepleieledere i kommunen. Vård i Norden 2011; Volum 31 (3 = 101). ISSN 0107-4083.s 40 - 44 Download Citation | On Jan 1, 2009, Judit Simon published Kreativitetens kännetecken : En fenomenologisk studie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Szklarski, A. (2004): Empirical phenomenology. A presentation of the research approach and experiences of one phenomenological study. Nordisk Psykologi, 56, 4, 274-288. Empirical phenomenology is a qualitative research approach within social science. This approach has been developed within psychology, but is built on the theory of philosophical phenomenology and its methodological assumptions Han var litt av de som ser litt bak på en måte : en kritisk narrativ fenomenologisk studie av unge voksnes erfaringer fra å ha vært akuttinnlagt i ungdomspsykiatrien. Tangen, Kristine Grøstad. Master thesis. Åpne. 16-01560-7 Masteroppgave - han var litt av de som ser litt bak på en måte Attraktion: en fenomenologisk studie om upplevelsen av att attrahera Ahlberg, Anna and Rydberg, Martin () Department of Psychology. Mark; Abstract The aim of this study was to investigate how individuals perceive the process of sexual/romantic attraction

Recension – VeronicaVargCertifierat nyckelskåp NS98E enligt SSF 3492 med kodlås

Mellom hermeneutikk og fenomenologi - et essay i

 1. Verklighet eller dröm - en fenomenologisk studie av psykologers upplevelser i psykoterapi vid psykos . positionerna medförde en förlust av det terapeutiska förhållningssättet och den egna agensen.The aim of this study was to explore psychologists' experiences in therapy with patients suffering from psychosis
 2. De knyttes i studien til normer og verdier. Forventninger formidles hele tiden, og jeg måtte finne ut hvordan de ble kommunisert i barnehagen. Strømme forklarer hvordan de barnehageansattes forventninger skapes dels gjennom det de har med seg fra utdanningen og samfunnet forøvrig, dels er det knyttet til hvordan det jobbes i barnehagen
 3. Kjellstedt, C & Grönqvist, S. Sjuksköterskans upplevelse av otillräcklig smärtlindring. En fenomenologisk studie. Examensarbete i omvårdnad 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde, Omvårdnad, 2010. Sjuksköterskan möter dagligen patienter med smärta och har en nyckelposition när det gäller att bedöma patienters smärta samt utvärdera smärtbehandlingen
 4. En fenomenologisk studie om hur ungdomar upplever sin tillvaro, relationer och framtidsvisioner. Catarina Andersson Eva Swenson Kandidatuppsats vt 2007 Handledare: Roger Sages . 2 Abstract This project aims to obtain a deeper understanding of what it is like to be young today, and o
 5. Jeg prøvde å fortelle at islam betyr fred : en fenomenologisk studie av elleve norske muslimers møter med barnehager og skole
 6. Sångsituationer: en fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år. Hentschel, Linn . Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education). ORCID iD: 0000-0002-4106-6781. 2017 (Swedish) Doctoral thesis, monograph (Other academic) Alternative title
 7. En hermeneutisk fenomenologisk studie av skriving som sorgbearbeidelse hos etterlatte Bidragsytere Bidragsytere Bodil Furnes Forfatter. Kari Marie Martinsen Veileder. ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. 1 - 2 av 2. Cristin Web Interface 2.18.1. Til toppen av siden. API
Hurtta täcke reaMusikkrelaterte læringsprosesserNAFOL - Nasjonal forskerskole for lærerutdanning, NTNU

Vis enkel innførsel. Kropp i kroppsøving - En fenomenologisk-hermeneutisk studie som omhandler hvordan et utvalg kroppsøvingslærere i ungdomsskolen forstår og arbeider med kropp i kroppsøving Psykolog og forsker Idun Røseth har i en fenomenologisk studie funnet at fødselsdepresjon kan oppleves på forskjellige måter som skiller seg kvalitativt fra depresjon som kan oppstå ellers i livet. Omkring 12 % av alle nye mødre sliter med kliniske symptomer på depresjon som kan ha betydelige negative konsekvenser,. This study provides an understanding of the complexity of grading, that grading is not such an unequivocal action as is suggested by politicians and Fenomenologisk hermeneuti k som teoretisk grund..59 Centrala teoretiska begrepp i studien. Master's thesis in Social work. Hvordan påvirker foreldre ungdoms forhold til alkohol? En fenomenologisk studie av sammenhengen mellom foreldreatferd og ungdoms alkoholbruk

 • Arkadespill utleie.
 • Fedon kokebok.
 • Månaden mars bilder.
 • About helvetica.
 • Best pro video camera 2017.
 • Sony bravia usb abspielen.
 • Trist apekattsang tekst.
 • Hele historien podcast.
 • Narcis rebollo.
 • Ridetur island dagstur.
 • Bingo blokker.
 • Adelin larvik åpningstider.
 • Røde bønner sunt.
 • Kulturkreis papenburg.
 • Veranda pergola pris.
 • Scharbeutz sehenswürdigkeiten umgebung.
 • Usbl.no forkjøpsrett.
 • Storbyferie london.
 • Beyonce leihmutter zwillinge.
 • Mon amant de saint jean partition chorale.
 • Estimate confidence interval for mean.
 • Bygge enkel gapahuk.
 • Særimne.
 • Tiere zu verschenken.
 • Are you the one season 5 watch online.
 • Aftonbladet.se nyheter inrikes.
 • Clarion collection hotel odin gøteborg.
 • Egennavn kryssord.
 • Hvor mye veier en pære.
 • Microlife pannetermometer nc100.
 • Startvansker dieselbil.
 • Bmw i3 forum.
 • Korstog pave urban 2.
 • Justismord norge blogg.
 • Teoriprøven gratis.
 • Unconscious.
 • Texas vs mexico.
 • Karpe diem konserter 2018.
 • Grid autosport android.
 • Brustkrebs bilder.
 • Kristianes høstgenser oppskrift.