Home

Mangfoldet i samfunnet

Det etniske og kulturelle mangfoldet i Norge er blitt større enn tidligere. Befolkningen vokste med 1,3 prosent i fjor, og innvandringen sto for hele 72 prosent av denne veksten. Det vil si at landets befolkning, som har passert 5 millioner, er blitt mer sammensatt. Like sammensatte er grunnene til at mennesker født i andre land begir seg ut på en lang eller kort reise til Norge for å bo. Biologisk mangfold, som også kalles biodiversitet, er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser begrepet til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold eller mangfold i leveområder og nisjer i et område. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes der I do battle for the creation/of a human world-that is, a world of reciprocal recognition. Frantz Fanon Kunnskap om type, sammensetning, holdninger o

Stort mangfold i lille Norge - SS

 1. samfunn der innbyggerne har variert kulturell bakgrunn, vil man kunne oppleve et mangfoldig kulturtilbud, eksempelvis gjennom ulike typer mat, musikk osv. Ulikhet for seg selv, vil prise mangfoldet - men de samme menneskene virker livredde for ulikhet
 2. Et samfunn er stadig i endring. Det er viktig å forstå hva som gjør at samfunnet endrer seg, og hvilke konsekvenser det får. I dag er Norge sterkere integrert i verden enn noen gang. Derfor er det viktig å se det norske samfunnet ut fra et globaliseringsperspektiv
 3. egen praksis i 2012. En praksis som inneholdt mye makt. En makt jeg selv mener jeg misbrukte, på bakgrunn av at jeg ikke var bevisst mangfoldet i samfunnet. Hudfarge er muligens den første forskjellen barnet ser på andre mennesker
 4. Biologisk mangfold eller biodiversitet er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i området
 5. Skolen bidrar derved til en positiv sosial mobilitet.Som leseren har forstått, er jeg opptatt av hvilke spennende effekter mangfoldet i skolen kan gi. Jeg har tro på at barn og unge i det daglige fungerer som brobyggere mellom kulturer og generasjoner. Den norske skolemodellen gir en unik mulighet til å skape et tolerant samfunn

Når man jobber med mangfoldet på denne måten, vil ikke lenger mangfoldet av kulturer bli så fremmed for barna. Det kan selvfølgelig by på utfordringer. Det er ikke sikkert alle foreldre er så interessert i at barna deres skal bli kjent med hijab, eller kirken. Et godt foreldresamarbeid er viktig for å unngå diskriminering E‐post: kontakt@samfunn.ntnu.no Web.: www.ntnusamfunnsforskning.no Foretaksnr. NO 986 243 836 NTNU Samfunnsforskning AS Mangfold og inkludering Juni 2012 ISBN 978‐82‐7570‐281‐2 (trykk) ISBN 978‐82‐7570‐282‐9 (web) Forside: Heidi Pederse

Naturmangfold, også kalt biologisk mangfold, biomangfold eller biodiversitet, er summen av mangfoldet i naturen.Det vil si forskjellene innenfor en art, mellom alle artene og mellom økosystemene de lever i. Artsmangfold er antallet arter og bredden av arter.. Genetisk mangfold er variasjonen innenfor en art. Et eksempel: Det finnes mange ulike sorter tomater Et samfunn kan defineres som en gruppe mennesker som lever sammen i et varig, organisert fellesskap innenenfor et geografisk område. De har utviklet felles institusjoner og har felles tradisjoner. De felles institusjonene knytter mange til bestemte funksjoner/oppgaver som må ivaretas

Bare det at vi skriver navnet på samenes land på tre forskjellige språk, peker på at det samiske samfunnet er mangfoldig. Kanskje er det mer presist å si at «de samiske samfunnene» - i flertall - er mangfoldige. Mangfoldet viser seg på ulike måter Estetisk mangfold handler om en åpenhet i samfunnet for at alle kunstarter er like mye verdt og burde få like mye i statlig støtte fra kulturdepartementet. Det stemmer nok ikke. Mangfoldet er ikke knyttet til finansiering av kunsten. Etnisk og estetisk mangfold er to deler som begge henger sammen med et helhetlig kulturelt mangfold

Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn. Ved inngangen til 2008 hadde én av ti personer enten innvandret selv eller var født i Norge av innvandrerforeldre. Med økt innvandring endrer også det religiøse bildet seg, og i den senere tiden har religionstilhørighet - særlig til islam - fått mye oppmerksomhet i offentligheten. Men religiøs tilhørighet er ikke noe som lett kan. Det hører til definisjonen på det moderne, pluralistiske samfunn, der ulike kulturer, levemåter og trosoppfatninger lever side om side, i mer eller mindre skjønn forening. Vi står imidlertid overfor et mangfold uansett hva slags type samfunn eller fellesskap vi er en del av. Ingen mennesker er like, og uansett hvor vi ferdes møter vi et mangfold av livsstiler, verdier og oppfatninger Det norske samfunnet kan oppfattes som sekulært, altså lite religiøst. Kirkene er stort sett ikke fulle andre dager enn julaften og ved konfirmasjoner. I forståelsen av samfunnet har religion en bredere betydning. Vi undersøker hvordan religionen inngår i samfunnet og kulturen på flere måter enn å telle antall kristne, muslimer eller.

biologisk mangfold - Store norske leksiko

Mangfoldet i vårt samfunn blir til stadighet diskutert og omtalt. Enten det er rundt middagsbordet, på bussen eller på kafè opplever jeg at det snakkes om temaet. Så hvorfor det? Ett svar finnes nok ikke, men tvertimot mange. Mangfold er ikke èn enhet, men en samlebetegnelse på flere variasjoner. Grovt sett kan vi del For at vi i Skanska skal kunne være best på det vi gjør, må vi speile mangfoldet i samfunnet. Vi bygger for et bedre samfunn, og mangfold og inkludering er en viktig forutsetning for å kunne gjøre det Mangfoldet er for dårlig i norske redaksjoner og mediehus. Det har blitt tydelig de siste årene at vi må få til en endring. Minoritetsrepresentasjonen i mediebransjen er ikke god nok slik det er nå. Mange medieledere er nå bevisste på dette. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har som mål. Det opprinnelige mangfoldet som stammer fra ulike mennesker og forskjellige folkegruppers kunstneriske uttrykk, har etter hvert blitt institusjonalisert, profesjonalisert og smalnet inn i den vestlige kunsttradisjonen. Kunsten er blitt delt inn i fag og sjangere som et ledd i modernisering av samfunnet

Strømmen Storsenter speiler mangfoldet i samfunnet. 65 forskjellige nasjonaliteter bidrar til at storsenteret på Romerike er en inkluderende arbeidsplass for alle, og speiler samtidig samfunnet i det moderne Norge. Strømmen Storsenter er blant Romerikes største arbeidsplasser, og mer enn 2000 mennesker jobber på senteret Han trekker fram at politiet er ett stort fellesskap, uavhengig av hvilken seksualitet eller kjønnsuttrykk man har, og at det også i samfunnet generelt skal være ett fellesskap med mangfold, toleranse og frihet. - Vi i Politiets Fellesforbund er utrolig stolte av å være en del av dette mangfoldet Det nye mangfoldet. I Norge har det alltid eksistert et religionsmangfold. Går vi langt tilbake, kan vi finne samisk og norrøn religion. Ved siden av at Norge har rommet ulike former for kristendom i over tusen år, minner paragraf 2 (jødeparagrafen) fra 1814 oss på at den norske stat også har forholdt seg til ikke-kristne religioner i lang tid at mangfoldet i samfunnet gjenspeiles i lokaldemokratiet. Når kommunene samhandler med lokale organisasjoner for å trekke innbyggerne med i kom-munale avgjørelsesprosesser, blir organisasjonene også arenaer for lokal-demokrati. Organisasjonsdeltakelse bør selvsagt ikke komme i stedet fo V Sammendrag Tittel: «Mangfold i skolen - et fokus på det flerkulturelle mangfoldet» Bakgrunn og formål: Det er ulike måter å møte det flerkulturelle mangfoldet i skolen.Den ressursorienterte tilnærmingen til mangfold fanget min interesse. Den evner å benytte mangfoldet i skolens innhold, og ser den enkelte elev som en ressurs for fellesskapet

Raja sier han mener kommisjonens medlemmer gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet, der en fellesnevner blant annet er et sterkt engasjement for ytringsfriheten. Medlemmene har også markert seg i samfunnsdebatten, sier statsråden Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen Men mangfoldet kan være vanskelig å håndtere ledelsesmessig, og er i så måte en utfordring. I vurderingene av om mangfold har positive eller negative effekter, må de ulike mangfoldsdimensjonene betraktes hver for seg Det økte mangfoldet byr på mange og nye muligheter for dialog og samhandling på tvers av religiøs tilhørighet. Hjelpemateriell: Levende religioner, Per Kværne, Lisbeth Mikaelsson, Gro Steinsland og Kari Vogt, enten fra samfunnet som helhet eller fra konkrete steder eller områder

Mangfoldet gjør oss til en bedre bedrift For Coor er mangfold mye mer enn bare ord i et styredokument. Vi har mange medarbeidere som er født i utlandet, og det er slett ingen tilfeldighet. Ambisjonen er at Coors medarbeidere skal speile både kunder og samfunnet som helhet Et samfunn (også biocønose) betegner i økologien helheten av artene som forekommer på et bestemt sted. Vitenskapen som undersøker økologiske samfunn og interaksjonene mellom deres arter, er en delgren av økologien kalt samfunnsøkologi.Samfunnsøkologiens oppgave er å forske på årsakene til, opprettholdelsen av og konsekvensene av det biologiske mangfoldet i ulike samfunn Brenne for mangfoldet i samfunnet. Slå av en prat på bussen. For vi trenger mangfoldet. Og mangfoldet trenger oss. Så hvordan får man seg norske venner hvis man ikke er fra Norge? Jeg hadde ikke et godt svar da jeg ble spurt Ansvaret for å opprettholde mangfoldet i samfunnet er kollektivt og kan ikke overlates kun til gravide som blir tilbudt fosterdiagnostikk. Manglende satsing på tilrettelegging i skole og arbeid, manglende selvbestemmelse, portvoktersystemet for nødvendige tjenester og støtte,.

vi må forstå og speile mangfoldet i samfunnet vi er en del av for å kunne lage gode løsninger for alle; et mangfoldig arbeidsmiljø skaper læring og utvikling for alle; mangfoldige organisasjoner oppnår bedre økonomiske resultate Flerkulturelle samfunn er samfunn som består av to eller flere grupper som betrakter seg selv, og anerkjennes av andre, som kulturelt forskjellige fra hverandre.Begrepet ble vanlig i journalistikk og forskning i 1990-årene. Fenomenet det viser til er imidlertid ikke nytt. De fleste større samfunn er sammensatt av flere kulturer, selv om samfunnet gjerne blir portrettert som kulturelt. Å utvikle flerspråklighet har derfor mange utfordringer både for individene og for samfunnet som skal legge til rette for individenes språkvalg, og vi må stille krav til vårt moderne samfunn. Om språklig mangfold og flerspråklighet er en målsetting, er den viktigste oppgaven å opprettholde de små språkenes status som gode og naturlige kommunikasjonsredskaper på flest mulig områder Mangfoldet i fellesskolen Boka «Didaktisk praksis» er et resultat av at man i større grad anerkjenner at skolen, som den fellesskolen Norge har, er en møteplass for det mangfoldet som vi møter i samfunnet ellers

Mangfoldet i jødedommen. Jødisk historie, kultur og identiteter Mangfoldet i jødedommen. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et fors- analyser av det israelske samfunnet. 1 Eller, dersom vi går tilbake i tid Vi utvikler vårt kulturelle mangfold fordi det er verdiskapende . I Deloitte har vi lenge arbeidet for å øke det kulturelle mangfoldet blant våre ansatte, siden vi vet at mangfold er verdiskapende for våre tjenester IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og har som personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Sist oppdatert: 7. oktober 2015 IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFFO, mener det handler om å kunne stille likt på startstreken i en søknadsprosess. - Norsk bokbransje mangler noe fundamentalt: Hvorfor speiles ikke mangfoldet i det norske samfunnet med bøkene som blir utgitt?, spør Lan Phuong Le, prosjektleder i NFFO, via en pressemelding

Lars Monsen får Marteprisen på verdensdagen for DownGlobal befolkningsvekst

Kommunens oppgave er gjennom sine tjenester og tiltak å understøtte positive inkluderingsprosesser i samfunnet. Det er bysamfunnet og mennesker seg i mellom som inkluderer og sammen skaper tilhørighet og anerkjennelse for mangfold. Det er på arbeidsplasser, læresteder, i nabolag og foreninger at inkludering skjer og mangfoldet utfolder seg Vi har stilt spørsmål som belyser den såkalt «populistiske bølgen», blant annet rundt Oslo-makt, globalisering, kommunereform og innvandring.. I dag handler det om folks syn på innvandring.De som er intervjuet, har svart på om de tror innvandring truer norsk kultur. 1000 personer er intervjuet på telefon mellom 6.-8. februar.Feilmargin på 2-3 prosentpoeng for hovedfrekvensen, og. Mangfoldet er en styrke for virksomhetene så lenge det håndteres og ledes på en hensiktsmessig måte. Mangfold er ikke et problem som skal løses. Mennesker har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning, funksjonsnivå, osv. Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn Seier for studentene - og mangfoldet Universitetet i Agder har fått plassert regnbueflagget i Filadelfia-menighetens lokaler. Universitetsledelsen er uenige i at boikott er den beste løsningen for å utvikle samfunnet i en positiv retning. Universitets rolle er blant annet å utfordre det bestående. Å plassere regnbueflagget,. Som sistnevne viser jobber DNB også for å få flere kvinner over i teknologistillinger - i tillegg til å øke mangfoldet totalt sett. -Mangfold handler om mer enn kjønn. Det handler vel så mye om etnisitet, alder og sosial bakgrunn, og her har vi ikke vært like flinke som med likestilling. Å lykkes med å øke mangfoldet er viktig for oss, vi må være et speilbilde av samfunnet vi.

Vi kan få mye positivt igjen for mangfoldet i samfunnet vårt, men da må vi jo først inkludere og forstå hverandre, sier rektor Dag Rune Olsen. Universitetet i Bergen arbeider aktivt for å fremme likestilling og mangfold, og jobber blant annet ut fra en handlingsplan for mangfold og inkludering I samfunnsfaget skal elevene lære om det kulturelle mangfoldet i verden i fortid og samtid, og lære seg å reflektere omkring det tradisjonelle og det moderne. Dermed skal faget bidra til bevisst identitetsdannelse og trygg forankring i eget samfunn og egen kultur for alle elever Vi skal gjenspeile mangfoldet. Randaberg kommune vil være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke; uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn

Livssynsdebatt i Norge | Human-Etisk ForbundFlemming Rose: - Alle tyskere som kan skrive dikt, bør

Mangfold: 3 Hva er et samfunn

Fra og med strikk off 1. september strikkes det oransje skjerf i alle kr i ker og kr o ker av landet. Det oransje skjerfet har i 10 år vært et symbol på ønsket om et varmere og mer inkluderende samfunn. Nytt i år er at Kirkens Bymisjon også oppfordrer folk til å strikke oransje sokker, votter og luer, for å gi ekstra varme i mørketiden som i år er spesielt tung for mange - Det handler om å speile samfunnet. Jeg har ikke følt meg speilet i det hele tatt og det er kanskje litt av grunnen til at jeg har lyst til å fortelle disse historiene, for de er ufortalt Det livssynsåpne samfunn tar utgangspunkt i mangfoldet vi alle er en del av. Retten til å tro eller la være. For at et demokrati skal fungere, er det viktig at de som bor i samfunnet deltar i politikken. Da må de politiske partier være åpne for medlemmer med ulik tro og livssyn Hun forklarer de lave verdiene med at det biologiske mangfoldet i åpent lavland er et resultat av ulike driftsmetoder. - Siden 1950 har det vært en endring i jordbruket fra ekstensive driftsmetoder til mere intensive og effektive metoder for matproduksjon som blant annet inkluderer tilførsel av kunstgjødsel og oppdyrking av areal

Debatten om kulturjournalistikkens betydning i samfunnet er ofte på agendaen, og rommer en rekke ulike argumenter og meninger. Sentralt i debatten er hvordan omfanget av kulturstoff har utviklet seg, hvor mange kulturjournalister norske redaksjoner har tilgang på, hvilket trykk redaksjonene legger på kultur og selvfølgelig kvaliteten og mangfoldet i kulturjournalistikken Det geologiske mangfoldet er en verdifull del av naturen som er viktig å ta vare på for framtidige generasjoner. Det gir oss kunnskap om - og forståelse av - mange aspekter ved samfunnet vårt Sosialisering i et flerkulturelt samfunn. Det er en rekke faktorer som påvirker utviklingen av individer og grupper. I dette temaet vektlegges de sosialiseringsprosessene som kan gi forståelse av det kulturelle mangfoldet i dagens samfunn. Kunnskap. Etter ferdig utdanning skal du ha grunnleggende kunnskap om: oppdragelse og familiemønste Samfunn. Tech-kvinner gir DNB pris for økt mangfold. Prisen «ODA Award Organization» går i år til DNB for bankens arbeid med å øke mangfoldet i teknologibransjen. BLIR INSPIRERT: Tusen takk Integreringen er avhengig av at innvandrere lærer norsk, tar utdannelse, kommer i jobb, og deltar på ulike arenaer i norsk samfunnsliv. Offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen er en forutsetning for å sikre at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, får like muligheter i samfunnet

Villmark i grenseland av Allan Sande (Heftet) | Energica

Mangfold: «Vi må ta oss tid til å filosofere og undre oss

Dette mangfoldet rommer mange forskjellige elever med ulik bakgrunn, kultur, evner, motivasjon osv, og læreren plikter å gi alle elever tilpasset opplæring. I et pluralistisk samfunn, som også det norske samfunnet har blitt, er Den norske grunnskolen et felles referansepunkt for alle innbyggere i dette landet Vi har erfart at det virke som at synliggjøring av mangfold i enkelte barnehager handler først og fremst om det som fremstår visuelt i barnehagen. Som oftest har vi sett plakater, flagg, plagg e.l. blitt tatt i bruk i barnehagen for å fremme at de har fokus på det flerkulturelle mangfoldet Er lærerutdanningen forberedt på å møte mangfoldet i det norske samfunnet? Kompetanse for mangfold 26. og 27. mai 201 Og de later til å mene at det er et retorisk spørsmål hvor svaret bør være nei. Men mitt svar er ja! Jeg ønsker et sorteringssamfunn. Det vil si - jeg ønsket at hver familie skal få lov til å velge bort fostre som ikke er friske, det være seg downs eller hva som helst annet avvik som kan oppdages.. Marit Gjervan, Camilla Eline Andersen og M책lfrid Bleka. Se mangfold! Perspektiver p책 flerkulturelt arbeid i barnehagen. Se mangfold.indd 3. 23-05-12 10:38:1

Biologisk mangfold - Wikipedi

Innbyggerne og de ansatte skal ha med seg verdiordene i arbeidet sitt. Kommunen har bortimot tusen ansatte med høy kompetanse som har stort fokus på oppfinnsomhet og innovasjon. I vår arbeidsgiverpolitikk har vi fokus på tillit og inkludering, og tilstreber å gjenspeile mangfoldet i samfunnet Clas Ohlson er et internasjonalt selskap med en bred kundebase som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Det gjør at vi bedre kan forså samfunnet vi er en del av. Les mer her om fordelene med mangfold. Clas Ohlson-ånden. Våre medarbeidere er alle unike, men vi har en ting tilfelles: Clas Ohlson-ånden

Mangfold og muligheter - Aftenposte

Alle grupper i samfunnet kan ha ønske om å bidra, både arbeidsledige, enslige, eldre, ungdom, flyktninger og andre. Det er viktig med en tydelig og konkret annonsering. Dersom man ønsker en mannlig aktivitetsvenn bør man rette annonsen mot spesifikke oppgaver og gjerne noe som treffer menn slik som «ha noen å fiske med» Religion aktualiseres på ulike måter i nyere trender i samfunnet. Blant annet blir den revitalisert via det nye mangfoldet av etnisiteter, religioner og livssyn, og til og med ved feiringen av markedsstyrte religiøse tradisjoner som halloween, skriver kronikkforfatteren Kunstens verdi og betydning, både for den enkelte og for samfunnet, manifesterer seg i dette mangfoldet, og i den stadige brytningen og utviklingen feltet fremviser. Kunstfeltets potensial for aktivisme og samfunnsengasjement suppleres og utdypes således med utforskende formidlingsstrategier og alternative møteplasser, eller med dypdykk i personlige, historiske og tradisjonsbårne kontekster Det viser seg faktisk at befolkningen i samfunn med større etnisk mangfold ikke bare får økt skepsis til andre grupper, men også økt mistillit til medlemmer av ens egen gruppe

Samtidig har også Norge blitt et mer åpent samfunn. Dette har en sammenheng med at nordmenn reiser mye og at massemediene er flinke til å oppdatere oss. TV, aviser og internett har gjort verden mindre og mer tilgjengelig. Vi kan regne med at det religiøse mangfoldet i Norge bare vil fortsette å vokse i årene som kommer Humanisme og mangfoldet i naturen. Livssynshumanismen har blitt kritisert for å i være individualistisk og egosentrisk, både på vegne av enkeltmennesket og menneskeheten som fellesskap, og at den i for liten grad er opptatt av verden utenfor mennesket IUCNs formål er å påvirke, oppmuntre og hjelpe samfunn over hele [] verden til å bevare helheten og det biologiske mangfoldet i naturen, og å sikre at all bruk [] av naturressurser skjer på en økologisk bærekraftig måte. WikiMatrix WikiMatri

Hvordan arbeide med fokus på det kulturelle mangfoldet i

Mangfold er definert som variert og sammensatt, og er brukt innen flere begreper. Kulturelt mangfold innebærer at man har et variert innslag av personer fra ulike kulturelle bakgrunner og etnisiteter.. Mangfold går hånd i hånd med integrering, hvor mennesker med innvandringsbakgrunn involveres i det generelle samfunnet.. Biologisk mangfold innebærer alle variasjoner av livsformer som. Slikt engasjement skaper trygghet og tillit på tvers av mangfoldet i samfunnet vårt. Det er heldigvis en tverrpolitisk enighet om at frivillighet er viktig Mangfoldet av dyr og planter er også kilde til mat for mennesket. Av omtrent 400 000 kjente plantearter kan 80 000 brukes som -næringskilde. Verdens matforsyning er i dag basert på bare et fåtall av disse artene, og utstrakt planteforedling har redusert variasjonen i arvematerialet Feiring av mangfold! Velkommen til en storslått feiring av mangfoldet i Kristiansand! Vi ønsker å mobilisere hele byens befolkning. Store og små, frivillige og det offentlige, bedrifter og næringsliv, majoritet og minoriteter, naboer og bydeler vil vi skal bli med i en storslått markering av at kommunen vår er en mangfoldig kommune som verdsetter alle mennesker uansett kulturell eller.

Naturmangfold - Sabima - Hvordan stanser vi tapet av

Slik vil ikke KrF ha det. Vi vil ha et samfunn med plass til alle uavhengig av funksjonsevne og egenskap. Vi er inne i en spesiell tid, og hverdagen er annerledes for oss alle. Håper likevel dagen får den oppmerksomheten den fortjener. Bli med og feire mangfoldet Vi har så mange ressurssterke mennesker i Norge som bidrar positivt til samfunnet vårt. Er du en av dem? Jeg vil gjerne ha din hjelp til å synliggjøre det positive med mangfoldet vårt. La meg høre din historie. Fyll inn skjema til høyre, eller ta direkte kontakt med meg på bla@bla.co Tema på den andre samlingen i Inkludering på topp var ansettelser. Nærmere 40 organisasjoner samlet seg for å finne løsninger på hvordan vi kan øke mangfoldet i organisasjonen når vi skal rekruttere ansatte. Meldingen er klar. Det nytter ikke å ha gode tanker om å øke mangfoldet. Vi må gjøre ord til handling Biologisk mangfold eller biodiversitet er et begrep som beskriver mangfoldet av levende organismer. Jordens biologiske mangfold favner om en fantastisk rikdom av planter, dyr og mikroorganismer. Det er variasjoner innen arter, mellom arter og mellom økosystemer. Biologisk mangfold er en fellesbetegnelse for alle disse formene for variasjon Det norske samfunnet er mer sammensatt og komplekst enn tidligere. Ulike språklige, kulturelle og religiøse uttrykk preger på ulikt vis samfunnet vårt. Det at befolkningen i Norge preges av mangfold får også konsekvenser for barnehagene. Barn kommer til barnehagen med forskjellige behov, ressurser og ønsker

Mangfold Reaidu - Resul

Mangfoldet blant det norske folk blir ikke representert i den offentlige debatten. Utfordringen og ansvaret ligger hos foreninger, redaktører og journalister. Større mangfold i redaksjoner vil gi tilgang til flere kilder og sikre en rikere fremstilling av samfunnet Mangfoldet i samfunnet rundt oss representeres i Stormberg på en måte jeg mener er unik. Jeg har flere ganger fått spørsmål om hvordan vi jobber med inkludering og hvordan andre kan gjøre. De skal presentere samfunnet slik det er og har vært, samt påvirke samfunnsutviklingen i bestemte retninger. Museene må gjenspeile vår tids kulturelle kompleksitet, men også avdekke det historiske mangfoldet og utfordre snevre presentasjoner av fortiden Misnøye i NRK om lite mangfold i sommerprogram En diskusjon om mangfold har blusset opp internt i NRK etter at programlederne for årets sommersatsing ble presentert. Denne uken ble NRKs nye. Agder Energi ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke. - Vi er glad for at mangfoldserklæringen nå er blitt en del av alle stillingsannonsene våre, sier Lie

03TrineKvalnes_2122131a

Etnisk og estetisk mangfold i forhold til funksjonshemming

Etikk: å tenke gjennom spørsmål om hva som er rett og galt. Ateist: avviser at det finnes noen gud, og et liv etter døden. Agnostiker: er åpen for at det finnes en eller flere guder, men at dette er noe vi mennesker ikke kan vite noe om. Demokrati: samfunn der alle fritt kan få si sin mening og arbeide for sitt syn. Toleranse: evne til å tåle andres oppfatninger eller måte å leve på Mangfoldet styrker og utfordrer oss. Det sies at like barn leker best, men det er av ulikheter vi lærer og utvikler oss mest. Mangfold og inkludering har alltid vært en del av Stormbergs DNA. I Stormberg ser vi på mangfoldet som et konkurransefortrinn og en styrke for oss som virksomhet Også forholdet mellom minoritet og majoritet er en del av mangfoldet, som endrer «fortegn» avhengig av tid og sted. Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn, og mangfold er en styrke for samfunnet så lenge det håndteres på en hensiktsmessig måte I de tilfellene/yrkene der samfunnet rundt oss er dominert den ene eller andre veien av et bestemt kjønn eller bakgrunn mener Stendal Casting at filmen bør sette gode eksempler for virkeligheten. Det er også viktig for Stendal Casting å skape et trygt castingrom som legger til rette for at skuespilleren får mulighet til å vise seg fra sin beste side For KrF var kampen mot endringene i bioteknologiloven en kamp for barns rettigheter og for et samfunn med plass til der alle er velkommen og der vi gleder oss over mangfoldet i samfunnet

Han tror det skyldes mangfoldet i kulturtilbudet, men også noen drivere i kulturbildet, med Momentium, festivaler, Teaterfabrikken og kapital både fra banker og Stiftelsen Kjell Holm i spissen Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og liv.. Per i dag er status den at idretten på alle organisasjonsnivåer ikke speiler mangfoldet i samfunnet. Idretten har for høye kostnader for noen, mens andre har ingen erfaring med idrett slik at terskelen blir for høy. Særlig lite representert er jenter og kvinner med innvandrerbakgrunn. Vi har som mål at idretten skal speile samfunnet

 • Hvordan bli best på sosiale medier.
 • Bild der frau mondhoroskop oktober 2017.
 • Perlhuhn kaufen real.
 • Vw atlas.
 • Avis sola flyplass.
 • Fin en kæreste.
 • It 2019.
 • Marcus kleveland quad cork.
 • Die schöne und das biest besetzung.
 • Privathaftpflicht test.
 • Landbruksminister sp.
 • Marxisme og fascisme.
 • Tanzhaus bonn kontakt.
 • Tømme brystet helt.
 • Hvit syrefri vaselin.
 • Taktmåler kryssord.
 • Stiftungsrat deutsches schiffahrtsmuseum bremerhaven.
 • Retinitis pigmentosa forskning.
 • Kjerringa mot strømmen uttrykk.
 • Davy jones monkees.
 • Honda semmler herborn gebrauchtfahrzeuge.
 • Seilersko.
 • Pädagogische grundhaltung.
 • Hvit syrefri vaselin.
 • Ubetalte pauser.
 • Louis vuitton vesker billig.
 • Jeg elsker deg på arabisk.
 • Puch mopeder.
 • O'hare airport departures.
 • Outlook prøver å koble til.
 • Rokokko hår.
 • Römischer abwasserkanal köln.
 • Nba on tnt schedule.
 • Billig oppussing av soverom.
 • Wohnungen in kassel wehlheiden zur miete.
 • Raikou counter.
 • Benjamin franklin what he used kites for.
 • Gummistøvler herre test.
 • De stijl design.
 • Nye leiligheter i drammen sentrum.
 • Sport studio in heidenheim.